ویزاهای قدیمی

Repealed visas

در این صفحه انواع ویزاهای قدیمی استرالیا را می بینید که بعضی از شرایط آنها تغییر کرده و الان با نام و کد دیگری وجود دارند.


مهاجرت منطقه ای از طریق اسپانسر

این ویزاها از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ برای متقاضیان جدید صادر نمیشوند و شما اگر واجد شرایط باشید شاید بتوانید از طریق یکی از ویزاهای جدید مهاجرت منطقه ای از طریق اسپانسر توسط کارفرما اقدام کنید.

نام رسمیRegional Sponsored Migration Scheme
کد119
کد857
جایگزین187

ویزای قرارداد استخدام

این ویزا که مبتنی بر قرارداد استخدام است، از ۱ ژوییه ۲۰۱۲ برای متقاضیان جدید صادر نمیشود و شما اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای انواع ویزای کار با انتخاب کارفرما تقاضا بدهید.

نام رسمیLabour Agreement visa
کدSubclass 120
کدSubclass 855
جایگزینENS (186)

ویزاهای کار از طریق کارفرما

انواع این ویزا که به ENS قدیمی معروف اند، از ۱ ژوییه ۲۰۱۲ دیگر صادر نمیشوند و شما اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای انواع ENS جدید یا سایر ویزاهای کار و مهارت تقاضا بدهید.

اگر از قبل برای هر کدام از انواع این ویزا تقاضا داده اید و هنوز جواب شما نیامده است، میتوانید تا قبل از این که جوابتان بیاید، فرزند خود یا پارتنرتان را به تقاضای خود اضافه کنید.

نام رسمیEmployer Nomination Scheme visa
مخففENS
کدSubclass 121
کدSubclass 856
جایگزینENS (186)

ویزای استعدادهای درخشان

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود.

برای گرفتن ویزای جایگزین، میتوانید اطلاعات مربوط به ویزای نخبه های جهانی را ببینید.

نام رسمیDistinguished Talent visa
کدSubclass 124
جایگزین585

ویزاهای دائم استعداد کسب و کار

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود. شما اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای انواع ویزای بیزینس و سرمایه گذاری تقاضا بدهید.

این ویزاها برای کسانی بود که میخواستند در استرالیا یک کسب و کار جدید راه بیندازند یا یک کسب و کار را توسعه بدهند.

نام رسمیBusiness Talent (Permanent) visas
کدSubclass 132
جایگزینویزاهای بیزینس

ویزای سابقه کسب و کار شاخص

ویزای کارآفرین سرمایه گذار

نام رسمیVenture Capital Entrepreneur stream
کدSubclass 132
جایگزینویزاهای بیزینس

ویزاهای مشروط مهارتهای کسب و کار

این ویزا به بیشتر متقاضیان جدید داده نمیشود.

اعضای خانواده کسانی که از قبل یکی از انواع این ویزا را دارند شاید بتوانند همان ویزا را بگیرند. آنها برای تقاضا میتوانند داخل یا خارج از استرالیا باشند.

نام رسمیBusiness Skills (Provisional) visas
کدSubclasses 160-165
جایگزینویزاهای بیزینس
  • ویزای مشروط صاحبان کسب و کار (160)
  • ویزای مشروط مدیران اجرایی ارشد (161)
  • ویزای مشروط سرمایه گذاری (162)
  • ویزای مشروط صاحبان کسب و کار با حمایت مالی (163)
  • ویزای مشروط مدیران اجرایی ارشد با حمایت مالی (164)
  • ویزای مشروط سرمایه گذاری با حمایت مالی (165)

اگر از قبل برای هر کدام از انواع این ویزا تقاضا داده اید و هنوز جواب شما نیامده است، میتوانید تا قبل از این که جوابتان بیاید، فرزند خود یا پارتنرتان را به تقاضای خود اضافه کنید.

کسی که برای این ویزا تقاضا میدهد موقع گرفتن ویزا باید خارج از استرالیا باشد مگر اینکه ویزای تحصیلی داشته باشد که در این صورت میتواند داخل یا حارج از استرالیا باشد.

ویزای توافق دولتی

این ویزا از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ دیگر صادر نمیشوند. اگر واجد شرایط باشید، شاید بتوانید یکی از انواع ویزای موقت کار موقت روابط بین الملل را بگیرید.

نام رسمیExchange visa
کدSubclasses 406
جایگزین403

ویزای تبادل

این ویزا از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ دیگر صادر نمیشود.

نام رسمیExchange visa
کدSubclasses 411
جایگزین

ویزای نهاد دولتی خارجی

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود. اگر واجد شرایط باشید، شاید بتوانید یکی از انواع ویزای موقت کار موقت روابط بین الملل را بگیرید.

نام رسمیForeign Government Agency
کدSubclasses 415
جایگزین403

ویزای پزشکان

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود.

نام رسمیMedical Practitioner visa
کدSubclasses 422
جایگزین

ویزای گروه فیلمسازی و رسانه

این ویزا از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ دیگر صادر نمیشود. اگر برای ساخت فیلم مستند یا تبلیغاتی میخواهید به استرالیا بیایید، شاید بتوانید برای ویزاهای فعالیت موقت (408) تقاضا بدهید و اگر میخواهید مستندی بسازید که قرار نیست داخل استرالیا نمایش داده شود یا کار کوتاه مدت ژورنالیستی یا خبرنگاری انجام بدهید و نمیخواهید بیشتر از ۳ ماه در استرالیا بمانید، میتوانید برای ویزای کار موقت – اقامت کوتاه متخصصان (400) تقاضا کنید.

نام رسمیMedia & Film Staff visa
کدSubclasses 423
جایگزین ۱408
جایگزین ۲400

ویزای (موقت) کار در خانه دیپلمات و کنسول

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود. اگر واجد شرایط باشید، شاید بتوانید یکی از انواع ویزای موقت کار موقت روابط بین الملل را بگیرید.

نام رسمیDomestic Worker (Temporary) Diplomatic & Consular visa
کدSubclass 426
جایگزین403

ویزای (موقت) کار در خانه مدیران ارشد

این ویزا به متقاضیان جدید داده نمیشود. اگر واجد شرایط باشید، شاید بتوانید یکی از انواع ویزای موقت کار موقت روابط بین الملل را بگیرید.

نام رسمیDomestic Worker (Temporary) Executive visa
کدSubclass 427
جایگزین403

ویزای سفر کوتاه کاری

این ویزا از ۲۳ مارس ۲۰۱۳ به متقاضیان جدید داده نمیشود. افرادی که متقاضی این نوع ویزا هستند میتوانند برای ویزای کار موقت تقاضا بدهند که از ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ جایگزین آن شده است.

افرادی که میخواهند برای سفر مرتبط با کسب و کار به استرالیا سفر کنند (مثلاً برای شرکت در یک کنفرانس یا جلسه مذاکره کاری)، میتوانند برای ویزای دیدار کاری تقاضا بدهند.

نام رسمیBusiness (Short Stay) visa
کدSubclass 456
جایگزین ۱Subclass 400
جایگزین ۲Subclass 600

ویزای کار موقت از طریق مهارت

این ویزا از ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ از بین رفته و دولت استرالیا اعلام کرد که ویزای موقت کمبود نیروی کار ماهر (TSS) را جایگزین آن میکند تا کمبود نیروی کار ماهر در مقاطع مختلف جبران شود.

نام رسمیTemporary Work (Skilled) visas
کدSubclass 457
جایگزینTSS

ویزای درمان پزشکی (اقامت کوتاه)

این ویزا از ۲۳ مارس ۲۰۱۳ به متقاضیان جدید داده نمیشود. اگر بخواهید برای مشاوره یا درمان پزشکی به استرالیا بیایید شاید بتوانید ویزای درمان پزشکی (602) بگیرید.

نام رسمیMedical Treatment Long Stay visa
کدSubclass 675
جایگزین602

اگر در حال حاضر این ویزا را دارید (قبلاً گرفته اید) تا تاریخ انقضائی که برایش نوشته شده، اعتبار دارد.

ویزای درمان پزشکی (اقامت طولانی)

این ویزا از ۲۳ مارس ۲۰۱۳ به متقاضیان جدید داده نمیشود. اگر بخواهید برای مشاوره یا درمان پزشکی به استرالیا بیایید شاید بتوانید ویزای درمان پزشکی (602) بگیرید.

نام رسمیMedical Treatment (Short Stay) visa
کدSubclass 685
جایگزین602

اگر در حال حاضر این ویزا را دارید (قبلاً گرفته اید) تا تاریخ انقضائی که برایش نوشته شده، اعتبار دارد.

ویزای کسب و کار تثبیت شده در استرالیا

این ویزا از ۱ ژوییه ۲۰۱۲ دیگر صادر نمیشود و شما اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای انواع ویزای بیزینس و سرمایه گذاری تقاضا بدهید.

اگر از قبل برای هر کدام از انواع این ویزا تقاضا داده اید و هنوز جواب شما نیامده است، میتوانید تا قبل از این که جوابتان بیاید، فرزند خود یا پارتنرتان را به تقاضای خود اضافه کنید.

نام رسمیEstablished Business in Australia visa
کدSubclass 845
جایگزینویزاهای بیزینس

مجوزهای الکترونیک سفر

مجوزهای الکترونیک بازرگانی (بلندمدت: 956 و کوتاه مدت: 977) از ۲۲ مارس ۲۰۲۳ دیگر صادر نمیشوند اما مجوز الکترونیک سفر هنوز وجود دارد و اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای مجوز الکترونیک سفر 601 تقاضا بدهید.

مجوز الکتورنیک سفر (بازرگانی) – بلند مدت

نام رسمیElectronic Travel Authority Business Entrant – long validity
کدSubclass 956
جایگزین601

مجوز الکترونیک سفر (دیدار)

نام رسمیElectronic Travel Authority (Visitor)
کدSubclass 976
جایگزین601

مجوز الکترونیک سفر (بازرگانی) – کوتاه مدت

نام رسمیElectronic Travel Authority Business Entrant – short validity
کدSubclass 977
جایگزین601