ویزاهای پناهندگی و انساندوستانه

Refugee & humanitarian visas

پناهندگی یکی از موضوعات بحث برانگیز در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. دقت داشته باشید که پناهندگی به هیچوجه مسیر ساده ای نیست و برخلاف بیشتر روشهای مهاجرت، برای پناهندگی هیچوقت نمیتوان پیش بینی کرد که تا چه حد امکان پذیرش آن و موفقیت وجود دارد. به همین دلیل است که بیشتر وکلا و مشاوران مهاجرت این مسیر را توصیه نمیکنند.

انواع ویزای مرتبط با پناهندگی یا برنامه های انساندوستانه که در این صفحه میخوانید:

ویزای انساندوستانه ویژه جهانی

اگر با نقض حقوق بشر یا تبعیض گسترده مواجه باشید و یک حامی هم داشته باشید، با این ویزا میتوانید به همراه خانواده درجه یک خود به استرالیا بیایید و بطور دائم در استرالیا زندگی کنید.

برای این ویزا باید در تاریخی که در ویزا مشخص شده وارد استرالیا شوید. به عبارت دیگر، باید قبل از ورود به استرالیا برای این ویزا تقاضای بدهید.

کسانی که بدون ویزا وارد استرالیا میشوند و سپس تقاضای پناهندگی میکنند، باید ویزای 785 یا ویزای 790 را تقاضا کنند.

کسانی است که با یک ویزای معتبر وارد استرالیا میشوند و میخواهند اعلام پناهندگی کنند، باید ویزای 866 را تقاضا کنند.

نام رسمیGlobal Special Humanitarian
کدSubclass 202
اعتباردائمی
هزینه ویزارایگان*
طول پروسهچندین ماه**

*این ویزا هزینه ای ندارد مگر اینکه حامی شما یکی از مؤسسات تأیید شده تحت برنامه حمایت جامعه باشد.

**پروسه گرفتن این ویزا شاید چندین ماه یا حتی چندین سال طول بکشد. تعداد تقاضاهایی که هرساله برای این ویزا وجود دارد از تعدادی که دولت استرالیا برای آن در نظر گرفته خیلی بیشتر است.

ویزای موقت محافظت

این ویزا برای کسانی است که بدون ویزا وارد استرالیا میشوند و میخواهند پناهنده شوند. اگر واجد شرایط باشید با این ویزا میتوانید بطور موقت در استرالیا بمانید.

با این ویزا میتوانید کار کنید و درس بخوانید.

نام رسمیTemporary Protection visa
مخففTPV
کدSubclass 785
اعتبار۳ سال
هزینه ویزا۴۰ دلار
طول پروسهمتنوع
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای محافظت

این ویزا برای کسانی است که با یک ویزای معتبر وارد استرالیا شده اند و میخواهند اعلام پناهندگی کنند. اگر واجد شرایط باشید با این ویزا میتوانید بطور دائم در استرالیا بمانید.

نام رسمیProtection visa
کدSubclass 866
اعتباردائمی
هزینه ویزا۴۰ دلار
طول پروسهمتنوع
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزاهای دسته پناهندگی

اگر در کشور خود با خطر مجازات مواجه باشید، با این ویزاها میتوانید به همراه خانواده خود به استرالیا بیایید و بطور دائم در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنید.

نام رسمیRefugee visa
کدSubclasses 200/201/203/204
اعتباردائمی
هزینه ویزارایگان
طول پروسهمتنوع

ویزای پناه آوردن به جای امن

این ویزا برای کسانی است که بدون ویزا وارد استرالیا میشوند و میخواهند پناهنده شوند. اگر واجد شرایط باشید با این ویزا میتوانید بطور موقت در استرالیا بمانید.

برای تقاضای این ویزا باید در فرم تقاضا امضاء بدهید که قصد دارید در مناطق مشخص شده استرالیا کار و تحصیل کنید.

نام رسمیSafe Haven Enterprise visa
مخففSHEV
کدSubclass 790
اعتبار۵ سال
هزینه ویزا۴۰ دلار
طول پروسهمتنوع
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای تعیین وضعیت دائم

این ویزا به بعضی از افرادی که ویزای پناهندگی موقت دارند از جمله کسانی که ویزای 785 یا 790 را دارند و قبل از تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ وارد استرالیا شده اند، اجازه میدهد تا وضعیت اقامت خود را به دائم تغییر بدهند.

نام رسمیResolution of Status visa
کدSubclass 851
هزینه ویزارایگان
طول پروسهمتنوع