ویزاهای متفرقه استرالیا

Australia other visas

در این صفحه ویزاهایی را میبینید که در دسته های کلی نیستند و به نوعی متفرقه یا متفاوت هستند.

ویزای ویژه

این ویزای موقت مخصوص شهروندان نیوزلند است که شرایط لازم را داشته باشند.

شهروندان نیوزلند با این ویزا میتوانند وارد استرالیا شوند، و در استرالیا بمانند و درس بخوانند و کار کنند.

نام رسمیSpecial Category visa
مخففSCV
کدSubclass 444
اعتبارموقت*
هزینه ویزارایگان
طول پروسهدر فرودگاه**
معمولاً لازم است تا برای هر بار ورود، تقاضا داده شود.

*از موقع ورود تا زمانی که استرالیا را ترک کنید.

**اگر از داخل استرالیا تقاضا بدهید، شاید کمی طول بکشد.

ویزای پزشکی

نام رسمیMedical Treatment visa
کدSubclass 602
اعتبارموقت*
هزینه ویزارایگان یا ۳۳۰ دلار*
طول پروسه۱ تا ۵۹ روز
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

*توضیح درباره هزینه ویزای پزشکی: اگر از خارج از استرالیا تقاضا بدهید، هزینه ای نخواهد داشت اما اگر از داحل استرالیا تقاضا بدهید، هزینه آن ۳۳۰ دلار استرالیا است. اگر نماینده یک دولت خارجی باشید، در هز صورت رایگان خواهد بود.

مجوز سفر خدمه

این ویزای اجازه سفر مخصوص خدمه پروازهای بین المللی است که پاسپورت استرالیا یا نیوزلند و یا یک ویزای معتبر استرالیا را ندارند و هنگام کار به استرالیا سفر میکنند.

نام رسمیCrew Travel Authority
کدSubclass 942
اعتبار۵ یا ۳۰ روز*
هزینه ویزارایگان
طول پروسهنامشخص

اگر از اعضای پوزیشنینگ (positioning) خطوط هوایی باشید، ویزای مقاصد ویژه شامل حال شما میشود و اعتبار این ویزا برای شما ۵ روز است و اگر جزء خدمه پرواز بین المللی یا بازرسی ایمنی باشید، ویزای مقاصد ویژه شامل حال شما میشود و اعتبار این ویزا برای شما ۳۰ روز خواهد بود.

ویزای خدمه دریایی

این ویزا برای خدمه خارجی کشت های غیرنظامی در سفرهای بین المللی است که از طریق دریا وارد استرالیا میشوند. این ویزا همچنین شامل پارتنر و فرزند وابسه خدمه هارجی هم میشود.

نام رسمیMarine Crew visa
کدSubclass 988
اعتبارموقت*
هزینه ویزارایگان
طول پروسه۱ تا ۳ روز
*اعتبار آن تا زمانی است که خدمه کشتی غیرنظامی باشید که در استرالیا است

برای این ویزا باید:

از خارج از استرالیا (قبل از ورود) تقاضا بدهید.

عضو خدمه یک کشتی غیرنطامی خارجی باشید (یا پیشنهاد جاری برای عضویت داشته باشید) که مقصد آن کشتی استرالیاست.

اقامت دائم استرالیا را نداشته باشید.

ویزای مقاصد ویژه

با این ویزا میتوانید بطور موقت به استرالیا بیایید اما مقاصد ویژه ویزایی نیست که برای آن تقاضا بدهید. در واقع اگر شرایط خاصی داشته باشید وضعیت اطلاقی شما شامل مقاصد ویژه میشود اما بهرحال باید با ویزای متناسب با شرایطتان وارد استرالیا بشوید.

بعضی از شرایطی که شامل ویزای مقاصد ویژه میشود اینها هستند:

عضویت نیروهای مسلح یک کشور خارجی

خدمه کشتی نیروهای مسلح یک کشور خارجی

خدمه پرواز یا خطوط هوایی (مجور سفر خدمه را بینید)

همسر یا فرد وابسته به کسی که آن وضعیت اطلاقی شامل او میشود