ویزاهای خانواده

Family & Partner visas

اگر بواسطه یکی از بستگان خود به استرالیا می آیید، باید یکی از انواع ویزای خانواده را بگیرید. انواع ویزای مربوط به خانواده و بستگان و جزییات مربوط به این ویزاها را در این صفحه میبینید:

ویزاهای والدین

ویزاهای ازدواج

ویزاهای بستگان

ویزاهای مراقبت و نگهداری

ویزاهای فرزند

ویزاهای سرپرستی کودک


ویزاهای والدین

ویزاهای والدین در یک نگاه:

عنوانکدویزای پیش شرط
دعوت از والدین870خودش موقت است
ویزای دائم والدین103ندارد
ویزای کمک کننده والدین143173
ویزای والدین سالمند804ندارد
ویزای کمک کننده والدین سالمند864884

این ویزاها بطور کلی برای والدینی است که فرزند آنها شهروند استرالیا است یا اقامت دائم استرالیا را دارد یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است.

این ویزا برای والدینی است که میخواهند فرزندشان را که در استرالیا زندگی می کند (اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را دارد) ببینند.

این ویزا پیش شرط هیچکدام از ویزاهای دائمی والدین نیست و اگر این ویزا را داشته باشید نمیتوانید برای ویزاهای دائمی (اقامت دائم) والدین اقدام کنید.

نام رسمیSponsored Parent visa
کدSubclass 870
اعتبار۳ یا ۵ سال
هزینه ۳ سالهاز ۵،۷۳۵ دلار
هزینه ۵ سالهاز ۱۱،۴۷۰ دلار
طول پروسه۱ تا ۶ ماه
هزینه ها بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توجه: برای این ویزا باید آنلاین تقاضا بدهید و قبل از تقاضا، دعوتنامه تأیید شده را داشته باشید. حداکثر ۶ ماه بعد از تأیید دعوتنامه وقت دارید تا تقاضای خود را تکمیل کنید. اگر اجازه درخواست از داخل استرالیا را داشته باشید، فقط ۶۰ روز وقت خواهید داشت که تقاضای خود را برای این ویزا تکمیل کنید.

ویزای (دائم) والدین

نام رسمیParent visa
کدSubclass 103
اعتباردائمی
هزینهاز ۴،۹۹۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۹ سال
هزینه ها بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

موقع درخواست این ویزا، فرد نباید همزمان ویزای موقت دعوت از والدین (870) را داشته باشد.

ویزای کمک کننده (موقت) والدین

نام رسمیContributory Parent (Temporary) visa
کدSubclass 173
اعتبار۲ سال
هزینه ویزااز ۳۲،۳۴۰ دلار
طول پروسهحداقل ۱۲ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای کمک کننده والدین

نام رسمیContributory Parent visa
کدSubclass 143
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴۸،۳۶۵ دلار
طول پروسهحداقل ۱۲ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزاهای والدین سالمند

این ویزاها بطور کلی برای والدین سالمندی است که سن آنها واجد شرایط مستمری در استرالیاست و فرزند آنها شهروند استرالیا است یا اقامت دائم استرالیا را دارد یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است.

همچنین موقع درخواست این ویزا نباید همزمان ویزای موقت دعوت از والدین (870) را داشته باشد.

بسته به شرایط والدین مثل اینکه هنگام تقاضای ویزا داخل استرالیا است یا نه، یا اینکه تقاضای دیدار و اقامت موقت دارند یا قصد اقامت دائم دارند، نوع ویزایی که باید تقاضا شود فرق میکند. در زیر، انواع ویزا برای والدین سالمند را میبینید.

ویزای والدین سالمند (داخل استرالیا)

این ویزا برای والدین سالمندی است که خودشان داخل استرالیا هستند.

نام رسمیAged Parent visa
کدSubclass 804
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴،۹۹۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۹ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای کمک کننده والدین سالمند

این ویزا برای والدینی است که داخل استرالیا هستند اما از تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۱، والدین واجد شرایطی که خارج از استرالیا باشند هم میتوانند تقاضای خود را ارائه کنند.

نام رسمیContributory Aged Parent visa
کدSubclass 864
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴۸،۳۶۵ دلار
طول پروسهحداقل ۱۲ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای کمک کننده (موقت) والدین سالمند

نام رسمیContributory Aged Parent (Temporary) visa
کدSubclass 884
اعتبار۲ سال
هزینه ویزااز ۳۳،۸۹۵ دلار
طول پروسهحداقل ۱۲ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده


ویزاهای ازدواج

ویزاهای ازدواج در یک نگاه

عنوانکدویزای پیش شرط
ویزای همسر (خارج*)100309
ویزای همسر (داخل*)801820
ویزای قصد ازدواج300توضیح ** را بخوانید
*منظور خارج یا داخل استرالیاست.
**با گرفتن ویزای 300 و ازدواج، واجد شرایط میشوید که برای یکی از ویزاهای 100 یا 801 تقاضا کنید.

ویزاهای همسر یا پارنتر

این ویزاها برای کسانی است که میخواهند اقامت دائم استرالیا را بگیرند و همسر قانونی یا پارنتر غیررسمی آنها شهروند استرالیا است یا اقامت دائم استرالیا را دارد یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است.

روند کار معمولاً به این صورت است که اگر همسری که میخواهد اقامت دائم استرالیا را بگیرد واجد شرایط باشد، ابتدا به او ویزای مشروط یا موقت میدهند و سپس میتواند تا وقتی که وضعیت ویزای دائمش مشخص میشود در استرالیا بماند.

دقت داشته باشید که برای گرفتن این ویزا شما باید از قبل ازدواج کرده باشید. برای گرفتن ویزا یا مهاجرت از طریق کسی که قصد دارید با او ازدواج کنید، میتوانید از طریق ویزا با قصد ازدواج اقدام کنید.

بسته به اینکه خارج از استرالیا و یا داخل استرالیا باشید، باید از دو مسیر متفاوت اقدام کنید.

ویزا از طریق همسر (خارج از استرالیا)

اگر خارج از استرالیا باشید، ابتدا باید ویزای مشروط (309) بگیرید تا به استرالیا بیایید و سپس ویزای مهاجرت (100) بگیرید.

ویزای مهاجرت از طریق همسر

این ویزا معمولاً به کسانی داده میشود که ویزای موقت (مشروط) از طریق همسر داشته باشند.

نام رسمیPartner (Migrant) visa
کدSubclass 100
اعتباردائمی
هزینه ویزابدون هزینه*
طول پروسه۱۵ تا ۲۳ ماه
*شما هزینه را قبلاً هنگام گرفتن ویزای مشروط پرداخت کرده اید.
ویزای مشروط از طریق همسر
نام رسمیPartner (Provisional) visa
کدSubclass 309
اعتبارموقت
هزینه ویزااز ۸،۸۵۰ دلار
طول پروسه۵ ماه تا ۸ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزا از طریق همسر (داخل استرالیا)

اگر داخل استرالیا باشید، ابتدا باید ویزای موقت (820) بگیرید و سپس اقامت دائم (801) بگیرید.

ویزای اقامت دائم از طریق همسر

این ویزا به کسانی داده میشود که ویزای موقت از طریق همسر را داشته باشند.

نام رسمیPartner visa (Permanent)
کدSubclass 801
اعتباردائم
هزینه ویزابدون هزینه*
طول پروسه۱۳ تا ۱۵ ماه
*شما هزینه را قبلاً هنگام گرفتن ویزای مشروط پرداخت کرده اید.
ویزای موقت از طریق همسر
نام رسمیPartner visa (Temporary)
کدSubclass 820
اعتبارموقت
هزینه ویزااز ۸،۸۵۰ دلار*
طول پروسه۴ تا ۳۷ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

*هزینه برای کسانی که برای ویزای قصد ازدواج (300) اقدام کرده اند این هزینه شاید از ۱،۴۷۵ دلار استرالیا باشد.

ویزا با قصد ازدواج

این ویزا برای کسانی است که قصد دارند با کسی ازدواج کنند که شهروند استرالیا است یا اقامت دائم استرالیا را دارد یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است.

توجه: برای گرفتن این ویزا، شاید لازم باشد ابتدا ویزای موقت مرتبط (820) را بگیرید.

نام رسمیProspective marriage visa (Permanent)
کدSubclass 300
اعتبار۹ تا ۱۵ ماه
هزینه ویزااز ۸،۰۸۵ دلار
طول پروسه۶ تا ۳۶ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

مهم: برای اینکه بتوانید اقامت استرالیا را بگیرید، باید در مدتی که ویزای شما اعتبار دارد با فرد مورد نظر ازدواج کنید.


ویزاهای بستگان

ویزاهای بستگان در یک نگاه

عنوانکدویزای پیش شرط
تنها خوشاوند (خارج)*115ندارد
تنها خویشاوند (داخل)*835ندارد
بستگان سالمند (خارج)*114ندارد
بستگان سالمند (داخل)*838ندارد
*منظور خارج یا داخل استرالیاست.

ویزای تنها خویشاوند

این ویزا برای کسانی است که تنها خویشاوند نزدیک آنها شهروند استرالیا است یا اقامت دائم استرالیا را دارد یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است.

ویزای تنها خویشاوند (خارج از استرالیا)

این نوع از ویزای تنها خویشاوند برای کسانی است که خارج از استرالیا هستند که با این ویزا میتوانند به استرالیا بیایند و بطور دائم در استرالیا بمانند.

نام رسمیRemaining Relative visa
کدSubclass 115
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴،۵۶۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۴ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده
ویزای تنها خویشاوند (داخل استرالیا)

این نوع از ویزای تنها خویشاوند برای کسانی است که داخل استرالیا هستند که با این ویزا میتوانند بطور دائم در استرالیا بمانند.

نام رسمیRemaining Relative visa
کدSubclass 835
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴،۵۶۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۴ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزاهای بستگان سالمند

اگر مجرد باشید و یکی از بستگان شما در استرالیا زندگی میکند که از لحاظ مالی به او نیازمندید، میتوانید با این ویزا به استرالیا بیایید.

با این ویزا میتوانید برای بستگان دیگری که واجد شرایط باشند تقاضای ویزا کنید.

توضیح ۱: بعد از صدور ویزا، ممکن است شرایط دیگری هم برای شما تعیین کنند که هرکدام با یک کد در ویزای شما مشخص میشود:

۸۵۰۲: نباید قبل از فردی که اسمش در ویزا ذکر شده وارد استرالیا شوید.

۸۵۱۵: نباید قبل از ورود به استرالیا با کسی ازدواج کنید.

توضیح ۲: بسته به اینکه فردی که قرار است این ویزا را بگیرد خارج از استرالیا باشد یا داخل استرالیا، کد ویزا فرق میکند و فرد باید با توجه به اینکه داخل یا خارج از استرالیاست، برای ویزا با کد متناسب با شرایطش اقدام کند.

ویزای بستگان سالمند (خارج از استرالیا)
نام رسمیAged Dependent Relative visa
کدSubclass 114
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴،۹۹۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۴ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: درخواستهای جدید ممکن است بیشتر از ۲۴ سال طول بکشند.

ویزای بستگان سالمند (داخل استرالیا)
نام رسمیAged Dependent Relative visa
کدSubclass 838
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۴،۹۹۰ دلار
طول پروسهحداقل ۲۴ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: درخواستهای جدید ممکن است بیشتر از ۲۴ سال طول بکشند.


ویزاهای مراقبت و نگهداری

این ویزا برای آمدن کسانی به استرالیا است که میخواهند از کسی مراقب و نگهداری کنند که بمدت طولانی بیمار است و دسترسی معقولی به امکانات پزشکی استرالیا ندارد.

توضیح: بسته به اینکه فردی که قرار است این ویزا را بگیرد خارج از استرالیا باشد یا داخل استرالیا، کد ویزا فرق میکند و فرد باید با توجه به اینکه داخل یا خارج از استرالیاست، برای ویزا با کد متناسب با شرایطش اقدام کند.

ویزای مراقبت و نگهداری (خارج از استرالیا)

این کد ویزا برای مراقبهایی است که هنگام تقاضای ویزا، خارج از استرالیا هستند.

نام رسمیCarer visa
کدSubclass 836
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۲،۰۵۵ دلار
طول پروسهحداقل ۷ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای مراقبت و نگهداری (داخل استرالیا)

این کد ویزا برای مراقبهایی است که هنگام تقاضای ویزا، داخل استرالیا هستند.

نام رسمیCarer visa
کدSubclass 116
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۲،۰۵۵ دلار
طول پروسهحداقل ۷ سال
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده


ویزاهای فرزند

ویزاهای فرزند در یک نگاه:

عنوانکدویزای پیش شرط
ویزای فرزند (خارج)*101ندارد
ویزای فرزند (داخل)*802ندارد
فرزند وابسته445ندارد
*منظور خارج یا داخل استرالیاست.

اگر شهروند استرالیایی هستید یا اقامت دائم استرالیا را دارید یا شهروند واجد شرایط نیوزلند هستید، با این ویزا میتوانید برای فرزند خود اقامت دائم استرالیا را بگیرید. بسته به اینکه فرزند شما خارج از استرالیا یا داخل استرالیا باشد، کد ویزا فرق میکند و شما باید با توجه به اینکه فرزنداتان داخل یا خارج از استرالیاست، برای ویزا با کد متناسب با شرایطش اقدام کنید.

فرزند شما علاوه بر اینکه باید مجرد و به شما وابسته باشید، باید یکی از این شرایط را هم داشته باشد:

  • زیر ۱۸ سال باشد.
  • بین ۱۸ و ۲۵ سال باشید و دانشجوی تمام وقت باشد و از لحاظ مالی به شما وابسته باشد.
  • بالای ۱۸ سال باشد و بخاطر ناتوانی نتواند کار کند.

ویزای فرزند (خارج از استرالیا)

این کد ویزا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا هستند.

نام رسمیChild visa
کدSubclass 101
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۳،۰۵۵ دلار
طول پروسه۶ تا ۲۵ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای فرزند (داخل استرالیا)

این کد ویزا برای فرزندانی است که داخل استرالیا هستند.

نام رسمیChild visa
کدSubclass 802
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۳،۰۵۵ دلار
طول پروسه۵ تا ۱۹ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

ویزای فرزند وابسته

این ویزا برای فرزندانی است که وضعیت اقامت دائم والدین آنها در حال بررسی است و فرزند مربوطه با این ویزا میتواند تا موقع تعیین تکلیف پرونده والدینش بطور موقت در استرالیا بمانید.

نام رسمیDependent Child visa
کدSubclass 445
اعتبارموقت*
هزینه ویزااز ۳،۰۵۵ دلار
طول پروسه۵ تا ۱۰ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

*توضیح: اعتبار این ویزا تا هنگامی است که وضعیت پرونده اقامت دائم والدین، مشخص شود.


ویزاهای سرپرستی کودک

ویزاهای سرپرستی کودک در یک نگاه:

عنوانکدویزای پیش شرط
فرزندخوانده102ندارد
سرپرستی فرزند بستگان (خارج)*117ندارد
سرپرستی فرزند بستگان (داخل)*837ندارد
*منظور خارج یا داخل استرالیاست.

ویزای فرزندخوانده

این ویزا برای کودکان زیر ۱۸ سالی است که خارج از استرالیا هستند و میخواهند در کنار پدر یا مادری که آنها را به سرپرستی گرفته در استرالیا زندگی کنند.

نام رسمیAdoption visa
کدSubclass 102
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۳،۰۵۵ دلار
طول پروسه۴ تا ۲۳ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده

توضیح: بعد از صدور ویزا، ممکن است شرایط دیگری هم برای شما تعیین کنند که هرکدام با یک کد در ویزای شما مشخص میشود:

۸۵۰۲: نباید قبل از فردی که اسمش در ویزا ذکر شده وارد استرالیا شوید.

۸۵۱۵: نباید قبل از ورود به استرالیا با کسی ازدواج کنید.

ویزاهای کودکان بی سرپرست

این ویزاها برای کودکانی است که یا والدین خود را از دست داده اند و یا والدینشان توانایی نگهداری از آنها را ندارد و یا والدینشان مفقود شده اند، و یکی از بستگان آنها که شهروند استرالیایی هستید یا اقامت دائم استرالیا را دارید یا شهروند واجد شرایط نیوزلند است میتواند آنها را با این ویزا به استرالیا بیاورد.

بسته به اینکه کودک خارج از استرالیا یا داخل استرالیا باشد، کد ویزا فرق میکند و شما باید با توجه به اینکه کودک داخل یا خارج از استرالیاست، برای ویزا با کد متناسب با شرایطش اقدام کنید.

کودک بی سرپرست (خارج از استرالیا)

این کد ویزا برای کودکان بی سرپرستی است که هنگام تقاضا برای ویزا، خارج از استرالیا هستند.

نام رسمیOrphan Relative visa
کدSubclass 117
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۱،۸۷۰ دلار
طول پروسه۳۰ تا ۱۱۴ ماه
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده
کودک بی سرپرست (داخل استرالیا)

این کد ویزا برای کودکان بی سرپرستی است که هنگام تقاضا برای ویزا، داخل استرالیا هستند.

نام رسمیOrphan Relative visa
کدSubclass 837
اعتباردائمی
هزینه ویزااز ۱،870 دلار
طول پروسهنامشخص
هزینه بر حسب دلار استرالیا نوشته شده