مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری و بیزینس

Business or investment visas

برای گرفتن اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری یا کسب و کار، در بیشتر موارد ابتدا باید یکی از انواع ویزاهای مشروط یا موقت مرتبط با بیزینس را بگیرید و سپس اگر سرمایه گذاری یا کسب و کار شما واجد شرایط باشد و قوانین را رعایت کرده باشید، برای اقامت دائم اقدام کنید.

بطور کلی، سه نوع روش برای گرفتن ویزای استرالیا از طریق بیزینس و سرمایه گذاری وجود دارد:

ویزاهای راه انداختن کسب و کار

این ویزاها که نام رسمی آنها ویزاهای سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار است، برای کسانی است که میخواهند در استرالیا کسب و کار جدیدی راه بیندازند و یا کسب و کاری که از قبل وجود دارد را بخرند و اداره کنند. برای گرفتن هرکدام از انواع ویزای دائم این روش (888)، ابتدا باید یکی از انواع مرتبط ویزای مشروط این روش (188) را داشته باشید.

ویزاهای دائمی سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار (888)

ویزاهای مشروط سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار (188)

ویزاهای سرمایه گذاری

این ویزاها برای کسانی است که در پروژه های مشخص و تعیین شده، سرمایه گذاری میکنند. برای گرفتن این ویزا اگر اسپانسر دولتی داشته باشید، نوع ویزای شما فرق میکند.

ویزای سرمایه گذاری – بدون اسپانسر (891)

ویزای سرمایه گذاری – با اسپانسر (893)

ویزای صاحبان کسب و کار

این ویزاها برای کسانی است که مدتی در استرالیا صاحب کسب و کار هستند و میخواهند اقامت دائم استرالیا را بگیرند. برای گرفتن این ویزا اگر اسپانسر دولتی داشته باشید، نوع ویزای شما فرق میکند.

ویزای دائم صاحبان کسب و کار – بدون اسپانسر (890)

ویزای دائم صاحبان کسب و کار – با اسپانسر (892)